Международное трудоустройство
список сайтов, страница 6

справка вебсайта "Творческая самозанятость для профессионалов и любителей"
SelfEmployment-FAQ.NetNotebook.Net
www.BgRu.net+фото  www.Astrela.com:тур  www.CAMру.org+форум  www.NetNotebook.Net:bulgaria  www.BG-DOM.astrela.com:собственность 

Предложения работы (вакансии) в
Азии, Европе, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Антарктиде, Океане
для работников из Азии, Европы, Африки, Северной Америки, Южной Америки.

навигация по листингу сайтов о работе - в конце страницы

 

Europa - Eures - европейският портал за професионална мобилност
Европейска комисия, Заетост и социални въпроси.
Информация за работни места и възможности за обучение в Европа. Информация за условията на живот и работа извън България. Търсене и предлагане на работа от 30 европейски държави. Търсене по различни критерии: образование, дата на подаване, продължителност на договора, държава, регион.

Europa - Eures - европейский портал о профессионалной мобильности
Комиссия Европейского Союза, Занятость и социальные вопросы.
Информация о рабочих местах и возможностях обучения в Европе. Информация об условиях жизни и работы в Европе. Поиск работы в 30 европейских странах. Поиск по разным критериям: образование, дата опубликования вакансии, продолжительность договора, страна, регион.

Трудова борса JobTiger
Портал за търсене и предлагане на работа в България, търсене на курсове. Сортиране на оферти за работа по бизнес сектори и местоположение. Примери и съвети за автобиография, мотивационно писмо, за интервю за работа.

Биржа труда JobTiger
Портал по спросу и предложению работы в Болгарии. Поиск курсов. Сортировка предложений по работе по бизнес сегментам и местонахождению. Примеры и советы по автобиографиям, мотивационным письмам и собеседованиям.

Борса по труда Zaplata.Bg
Обяви за работа в България от фирми-работодатели и HR агенции. Търсене по категории и населени места.

Биржа труда Zaplata.Bg
Объявления по работе в Болгарии от фирм работодателей и кадровых агенств. Поиск по категориям и населенным местам.

Обяви за работа в България
Търсене на работа. Предлагане на работа от работодатели и агенции за подбор на персонал. Търсене на позиция по браншове, дата на публикуване, изисквания за опит, срок на заетост, образователна степен, град. Обяви за провеждане на курсове.

Объявления по работе в Болгарии
Поиск работы. Предложения рабочих мест от работодателей и от агенств по подбору персонала. Поиск позиций по отраслям, дате опубликования объявления, требованиям по опыту работы, сроком занятости, образовательной степени, городу. Объявления о проведении курсов.

Национална агенция за подбор на персонал Мираж Консулт
Извършвани услуги: консултация по документи, анализ на пазара в съотношение търсене и средна заплата на сътрудниците, реклама за съответно работно място, работа с база данни на кандидати за работа, подбор на подходящи кандидати по предварително задание в регионалния регистър, подбор на специалисти, тестване на кандидатите за професионално ниво, психологическо тестване на кандидатите, професионално резюме за всеки одобрен кандидат. Представителства в 21 град на България.

Национальное агенство по подбору персонала Мираж Консулт
Предоставляемые услуги: консультации по документам, анализ рынка по соотношению спроса и средней зарплаты сотрудников, рекламирование рабочего места, работа с базами данных кандидатов, подбор подходящих кандидатов, подбор специалистов, профессиональное тестирование каждого кандидата, психологическое тестирование кандидатов, профессионалное резюме по каждому кандидату. Представительства в 21 городе Болгарии.

Дирекция регионална служба по заетостта - Благоевград, България
Информиране и консултиране относно: свободните работни места, изискванията за тяхното заемане, възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, възможностите за смяна на професията или за работа в друго населено място.

Дирекция региональной службы по занятости - Благоевград, Болгария
Информирование и консултирование относительно свободных рабочих мест, требований, возможностей для мотивационного и квалификационного обучения, възможностей смены профессии или работы в других населенных местах.

Oбяви за работа - BestJobs
Обяви за работа по категории и градове. Статии за кариерата, автобиографии, интервю, заплати. Търсене на онлайн курсове, дистанционно или редовно обучение.

Объявления по работе - BestJobs
Объявления по работе по категориям и городам. Статьи о кариерах, автобиографиях, интервью, зарплатах. Поиск онлайн курсов, дистанционного или обычного обучения.

Трудова борса New People ЕООД
Агенция за посредничество при наемане на работа в света в България. Търсене на работа по държава и тип работа. Организира тренинги и обучение.

Биржа труда New People ЕООД
Посредническое агенство по найму на работу в Болгарии и в мире. Поиск вакансий по странам и типу работы. Организуются тренинги и обучения.

Българският портал за търсене и предлагане на работа
Търсене на работа по браншове и региони.

Болгарский портал по спросу и предложению работы
Поиск рабочих мест по отраслям и регионам.

Трудова борса Jobs-bg.info
Предлагане на работа от агенции за подбор на персонал и работодатели в България. Онлайн търсене и предлагане на работа. Търсене на обяви по категории, местоположение, възнаграждение, езици.

Онлайн биржа труда Jobs-bg.info
Предложения по работе от агенств по подбору персонала и от работодателей в Болгарии. Онлайн поиск работы по категориям, местоположению, зарплате, языкам.

Трудова борса Buljob
Сортирани обяви за работа. Търсене на обяви по категории, местоположение, изискван опит. Директория на български фирми.

Интернет биржа труда Buljob
Категоризированые объявления по работе в Болгарии. Возможность поиска объявлений по категориям, местонахождению, требуемуму опыту. Каталог болгарских компаний.

Обяви за работа - Talant.bg
Обяви от работодатели в България. Кариерен център: статии относно търсене на работа, автобиография и мотивационно писмо, интервюто, кариерно развитие, заплати и заплащане. Търсене по категории и населени места.

Объявления о работе - Talant.bg
Объявления от работодателей в Болгарии. Кариерный центр: статьи о поиске работы, автобиографиям и мотивационным письмам, интервью, карьерному развитию, заработной плате. Поиск по категориям и населенным местам.

Трудова борса Jobsagents
Търсене и предлагане на работа в и извън България. Търсене на обяви по държави, области, сектори, видове заетост. Търсене на компютерни и езикови курсове.

Биржа труда Jobsagents
Предложения по работе в Болгарии и вне Болгарии. Поиск работы по странам, областям, секторам, видам занятости. Поиск компьютерных и языковых курсов.

Обучение и работа - Поликонтакт
Консултации, обучение и професионална реализация. За работодатели: подбор на персонал, консултиране, длъжностни характеристики, тренинги и лекционни модули, трудово-правни консултации. За търсещи работа: курсове по английски език и компютърна грамотност, търсене на работни места. Организиране на младежки стажове и летни бригади.

Обучение и работа - Поликонтакт
Консультации, обучение и профессиональная реализация. Для работодателей: подбор персонала, консультирование, квалификационных характеристики, тренинги и лекционные модули, консультации по трудовому праву. За ищущих работу: курсы по английскому языку и компьютерной грамотности, поиск рабочих мест. Молодежные практики и летние трудовые бригады.

Компания за управление на човешки ресурси Синтетика Консулт
Подбор на персонал. Конкурси за работа. Вътрешно-фирмени програми за обучение.

Компания управления человеческим ресурсом "Синтетика Консулт"
Набор персонала. Поиск рабочих мест. Внутрифирменные программы обучения.


  << iСАМОЗАНЯТОСТЬ  ||   << НАЧАЛО  ||  СЛЕД.СТРАНИЦА СПИСКА>  
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
NetNotebook.Net, 2010